Олон улсын харилцааны хэлтсийн дарга - Очир-Горяева Анджела Андреевна

Хөтлөгч мэргэжилтэн - Ушанова Даяна Дорджиевна

Ахлагч мэргэжилтэн - Синникова Ирина

Тусгай мэргэжилтэн - Мишкеевич Екатерина

Тусгай мэргэжилтэн - Джимбеева Лолита

Тусгай мэргэжилтэн - Манджиев Очир

Холбоо барих:

Имэйл: - interoffice.kalmsu@gmail.com

Утасны дугаар: - 8 (84722) 2-39-00

Хаяг: 358000, Халимагийн Бүгд Найрамдах улс, Элист хот, Пушкины гудамж, 11, 226-р өрөө