Факультетийн бүрэлдэхүүний 7 тэнхимээс 6 нь төгсөлтийн тэнхимүүд юм:

 • Сурган хүмүүжүүлэх ухааны тэнхим
 • Сэтгэл судлалын тэнхим
 • Биеийн тамирын хүмүүжүүлэлт ба эрүүл мэнд-биологийн салбар ухааны тэнхим
 • Ботаник, зоологи ба экологийн тэнхим
 • Ерөнхий биологи ба физиологийн тэнхим
 • Химийн тэнхим
 • Биеийн тамирын тэнхим

Тус факультет мэргэжилтний бэлтгэлийг дараах чиглэлээр гүйцэтгэж байна:

Бакалаврын хөтөлбөр:

 • «Сурган хүмүүжүүлэх ухааны боловсрол»

  Сэдэв нь:

  • «Анхны боловсрол»
  • «Биеийн тамирын боловсрол»
  • «Биологийн боловсрол» (эчнээр суралцах)
  • «Биологи»
  • «Хими»
  • «Сэтгэл судлал»
  • «Биеийн тамир» (мэргэжил нь «Биеийн тамирын багш») (эчнээр суралцах)
  • «Биологи» (мэргэжил нь «Биологийн багш») (эчнээр суралцах)

Магистрын хөтөлбөр:

 • «Сурган хүмүүжүүлэхийн боловсрол»
 • «Химийн боловсрол»
 • «Сурган хүмүүжүүлэхийн менежмент»
 • «Биологи»
 • «Экологи»
 • «Ботаник»
 • «Хүн, ан амьтны физиологи»

Аспирантур:

 • «Ботаник»
 • «Экологи»
 • «Рашаан эмнэлэг, сэргээн босгохын анагаах ухаан»
 • «Сургах, хүмүүжүүлэхийн онол ба заах арга зүй (хими)»
 • «Геоэкологи»
 • «Ерөнхий сурган хүмүүжүүлэх, боловсрол, сурган хүмүүжүүлэх ухааны түүх»
 • «Мэргэжлийн боловсролын онол ба заах арга зүй»