Тус факультет 3 тэнхимтэй:

 • Газар тариалангийн тэнхим
 • Зоотехникийн тэнхим
 • Газар тариалангийн технологи ба хөдөө аж ахуйн бүтэгдэхүүн боловсруулалтын тэнхим

Тус факультет мэргэжилтний бэлтгэлийг дараах чиглэлээр гүйцэтгэж байна:

Бакалаврын хөтөлбөр:

 • «Агрономи»
 • «Хөдөө аж ахуйн бүтэгдэхүүний боловсруулалт ба үйлдврлэлийн технологи»
 • «Зоотехни»
 • «Мал эмнэлэг»

Магистрын хөтөлбөр:

 • «Агрономи»

Сэдэв нь:

 • «Ургамал тарих ухаан»
 • «Зоотехни»

Сэдэв нь:

 • «Малын аж ахуйн бүтэгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи»
 • «Мал тэжээх ба тэжээлийн технологи»